image
image
image
image
Gallery Directory 1:

ตู้ล่าม interpreter booth headset rental thailand


เชิญท่านเข้าสู่ห้องแกลเลอรี่รับชมภาพผลงานบางส่วนของล่ามและอุปกรณ์ต่างๆที่เราให้บริการที่ผ่านมาได้เลยค่ะ

Gallery 1
แกลเลอรี่ 1

ภาพการทำงานของล่ามมืออาชีพในงานประชุมสำคัญต่างๆที่หลากหลายด้วยบรรยากาศ

ตู้ล่าม interpreting earphone booth headset rent thailandGallery 2
แกลเลอรี่ 2
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของห้องประชุมสัมมนาที่ทรานสเลชั่นแล็บมีโอกาสได้ไปให้บริการ
Gallery 3
แกลเลอรี่ 3
ตู้ล่าม บูธล่าม หูฟังแปลและชุดอุปกรณ์สำหรับล่ามในการประชุมสัมมนาGallery 4
แกลเลอรี่ 4
ภาพการประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านทันตกรรมGallery 5
แกลเลอรี่ 5
อีกหนึ่งบรรยากาศภาพการประชุมที่เราขอนำเสนอค่ะ

next
image
Top of Page